18:48 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh Mục

Liên kết

Website Bộ giao thông vận tải
Bộ thủ tục hành chính GTVT
Website Kien Giang
Cong bao dien tu Kien Giang

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 529

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21491

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3698734

Trang nhất » Danh Mục » VĂN BẢN PHÁP QUY » Văn bản của Sở GT

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế

Thứ ba - 29/07/2014 23:10
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Pháp chế là đơn vị chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về công tác xây dựng pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ở địa phương;
b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Chủ trì hoặctham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;
đ) Tham gia ý kiến với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;
e) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.
2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ở địa phương;
b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;
b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở;
c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;
d) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp; đồng thời tổng hợp tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo về Bộ Giao thông vận tải.
5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ở địa phương theo quy định của pháp luật;
b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;
c) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.
6. Về công tác bồi thường của Nhà nước
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.
8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng
a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.
9. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế
Phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan đề xuất Giám đốc Sở khen thưởng hoặc để Giám đốc Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức
a) Phòng Pháp chế có Trưởng phòng và 02 công chức;
b) Trưởng phòng Pháp chế là người lãnh đạo cao nhất, điều hành công việc của phòng Pháp chế về toàn bộ hoạt động và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Pháp chế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về kết quả hoạt động của phòng Pháp chế trên các mặt công tác được giao;
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng Pháp chế do Giám đốc Sở quyết định theo quy định hiện hành.
2. Biên chế
Biên chế hành chính của phòng Pháp chế do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao của Sở. Ngoài ra theo yêu cầu nhiệm vụ có thể hợp đồng thêm nhân viên để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
Việc bố trí công chức và nhân viên hợp đồng của phòng Pháp chế thuộc Sở phải căn cứ vào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 4. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phê duyệt, Trưởng phòng Pháp chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, nhân viên của phòng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điề 5. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Pháp chế, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tệp đính kèm:

Nguồn tin: Quyết định số 30/QĐ-SGTVT ngày 28/3/2013

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thông tin cần biết

Lịch sát hạch
Uỷ ban An Toàn Giao thông Quôc gia
Logo An toàn giao thông
Dịch vụ công cấp độ 3 cấp đổi GPLX
Dịch vụ công cấp độ 4 cấp đổi Giấy kinh doanh vận tải phù hiệu
dang kiem
Logo và màu sơn xe Taxi
Logo Học tập và làm theo HCM

ĐIỂM TIN